ម៉ាស៊ីនបង្កើតសាច់ដុំអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក

  • Hiemt body sculpt machine build muscle , វាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេបំផុតក្នុងការព្យាបាលការដុតខ្លាញ់, បង្រួមសាច់ដុំ, កសាងសាច់ដុំ, រាងរាងកាយ, ចម្លាក់រាងកាយ, លើកស្បែកនិងរឹតបន្តឹង។HIEMT អាចនាំទៅរកការបំបែកខ្លាញ់មួយចំនួនធំ ដែលបណ្តាលឱ្យកោសិកាខ្លាញ់ស្លាប់ និងត្រូវបានបញ្ចេញដោយការរំលាយអាហារធម្មតារបស់រាងកាយក្នុងរយៈពេលពីរបីសប្តាហ៍។